Καταγραφή & αξιολόγηση της εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας [ΠΡ_64]